Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби заступник начальника Відділу економіки та фінансів Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 592-82-41) оголошує з 13.03.2017 року конкурс на зайняття вакантної посади державної служби: - заступник начальника Відділу економіки та фінансів

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні завдання:

1) здійснює керівництво діяльністю Відділу у межах делегованих йому начальником Відділу повноважень;

2) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України “Про державну таємницю”;

3) розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу;

4) у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

5) забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Відділ;

6) виконує завдання щодо реалізації державної політики у сфері аналізу фінансово-господарської діяльності;

7) бере участь у розробці  проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень рішень, наказів, розпорядчих документів, тощо;

8) у межах своєї компетенції здійснює координацію, методичне керівництво та контроль планово-економічних, фінансових та бухгалтерських підрозділів підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ;

9) координує розробку проектів річних планів виробничо – господарської діяльності підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ в межах компетенції Відділу;

10) надає допомогу структурним підрозділам ДАЗВ та підприємствам, що належать до сфери управління ДАЗВ у вирішенні питань, що віднесені до компетенції Відділу;

11) забезпечує здійснення ефективної взаємодії з іншими підрозділами ДАЗВ;

12) забезпечує організацію своєчасного виконання звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань та організацій тощо;

13) розглядає матеріали за наслідками ревізій, перевірок та забезпечує підготовку відповідних рішень;

14) подає пропозиції щодо заохочення або накладання стягнення на працівників Відділу;

15) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;

16) за дорученням керівництва ДАЗВ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до повноважень Відділу;

17) інформує керівництво про планування і використання бюджетних та небюджетних коштів, стан організації та оплати праці у ДАЗВ, на підприємствах та установах, що належать до сфери управління ДАЗВ;

18) забезпечення дотримання працівниками Відділу вимог законів України Про державну службу та Про боротьбу з корупцією.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 7 464 грн., надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду – безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Документи приймаються до 27.03.2017 року    18 год 00 хв

Дата, час і місце проведення конкурсу

06 квітня 2017 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища, магістр

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища за спеціальністю право, економіка.

2

Знання законодавства

1) Закон України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік;

2) Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) Закон України “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”;

4) Закон України “Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами”;

5) Закон України “Про управління об'єктами державної власності”;

6) Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”;

7) Закон України “Про охорону праці”;

8) постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС”;

9) постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення”;

10) постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;

11) постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України”;

12) Наказ міністерства фінансів України “Про паспорти бюджетних програм”;

13) Наказ міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”;

14) Наказ Держспоживстандарту України

“Про затвердження та скасування національних класифікаторів”;

15) Наказ Мінекономрозвитку України “Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності”;

16) Наказ Мінекономрозвитку України “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”;

17) укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються компетенції відділу.

3

Професійні чи технічні знання

вміння застосовувати фінансовий контроль, аудит та оцінку ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

4.

Спеціальний досвід роботи

1) ведення ділових переговорів;

2) організація прийняття і реалізації управлінських рішень;

3) організація трудової активності та стимулювання працівників;

4) забезпечення чіткого системного контролю за ходом виконання колективом поставлених перед ним завдань;

5) аналіз ефективності підпорядкованих органу управління підприємств, планування заходів щодо покращення їх діяльності.

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння ПК, знання програм Microsoft Office

6.

Особистісні якості

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати в команді та керувати командою;

4) вміння працювати з великими масивами інформації;

5) вміння працювати при багатозадачності;

6) вміння правильно встановлювати цілі, пріоритети та орієнтири;

7) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

8) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

9) відкритість.

10) аналітичні здібності;

11) дисципліна і системність;

12) інноваційність та креативність;

13) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

14) дипломатичність та гнучкість;

15) незалежність та ініціативність;

16) вміння працювати в стресових ситуаціях;

17) вміння обґрунтовувати власну позицію.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію