Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби завідувача Сектору правового забезпечення Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 592-82-41) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:
- завідувач Сектору правового забезпечення

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови
Посадові обов’язки

Основні завдання

1.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

1.2. Організовує та бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в ДАЗВ, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ.

1.3. Організовує та бере участь у представленні інтересів ДАЗВ у судах.

1.4. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДАЗВ.

1.5. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших актів, що подаються на підпис Голові ДАЗВ, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

1.6. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ДАЗВ, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

1.7. Переглядає разом із структурними підрозділами ДАЗВ нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

1.8. Інформує Голову ДАЗВ про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

1.9. Вносить Голові ДАЗВ пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

1.10. Разом із заінтересованими структурними підрозділами ДАЗВ узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Голові ДАЗВ для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

1.11. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДАЗВ, та готує пропозиції до них.

1.12. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

1.13. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДАЗВ, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

1.14. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

1.15. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності ДАЗВ, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

1.16. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

1.17. Подає пропозиції Голові ДАЗВ про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

1.18. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Голові ДАЗВ письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

1.19. Здійснює методичне керівництво правовою роботою у ДАЗВ, на підприємствах, установах організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд Голові ДАЗВ щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності ДАЗВ, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності сектору правового забезпечення ДАЗВ, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

1.20. Визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ.

1.21. Погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ.

1.22. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Сектору правового забезпечення ДАЗВ та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ.

1.23. Роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції ДАЗВ, а також за дорученням Голови ДАЗВ розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

1.24. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників ДАЗВ.

1.25. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів ДАЗВ у судах та інших органах.

1.26. Забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор правового забезпечення.

1.27. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, установ, організації, що належать до сфери управління ДАЗВ.

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 7 064 гривень, інші надбавки, доплати та премії нараховуються відповідно до        ст. 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду –  безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій зазначається, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за            2015 рік

Документи приймаються з 01 по 15 липня 2016 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 липня 2016 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26,         IIповерх кім. 201

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності  
Загальні вимоги  
1. Освіта Магістр  
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років  
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою  
Спеціальні вимоги  
1. Освіта Юридична, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр, загальний стаж роботи за фахом не менш 5 років  
2. Знання законодавства

1) Конституція України.

2) Закон України «Про державну службу».

3) Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють реалізацію державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

4) Закон України «Про запобігання корупції».

5) Основи державного управління, ринку праці та права.

6) Законодавство у сфері цивільного, трудового, фінансового, адміністративного права.

7) Податкове законодавство України.

8) Екологічне законодавство України.

9) Порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій.

10) Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку.

11) Порядок укладання і оформлення господарських договорів, колективних договорів, тарифних угод.

12) Форми та методи роботи із засобами масової інформації.

13) Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів.

 

3.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади:

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

4) співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

 
4. Спеціальний досвід роботи

1) реалізація плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

 
5. Знання сучасних інформаційних технологій

1) організація і контроль роботи;

2) оцінка і розвиток підлеглих;

3) управління конфліктами.

 
6. Особистісні якості

1) відповідальність і пунктуальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на самообслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію