Постанова КМУ від 20 грудня 2000 р. N 1869 - Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного(обов'язкового) відселення

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2000 р. N 1869
Київ

Про затвердження Порядку видачі спеціальних
дозволів на провадження окремих видів діяльності
на території зони відчуження і зони безумовного
(обов'язкового) відселення

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

З метою дотримання режиму радіаційної безпеки відповідно до статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (додається).

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2000 р. N 1869

ПОРЯДОК
видачі спеціальних дозволів на провадження окремих
видів діяльності на території зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення

{ У тексті Порядку слова "Державний департамент -
Адміністрація зони відчуження і зони безумовного
(обов'язкового) відселення (далі - Адміністрація
зони відчуження)" та "Адміністрація зони
відчуження" у всіх відмінках і формах числа
замінено словом "ДАЗВ" згідно з Постановою КМ
N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності (далі - спеціальні дозволи) на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, віднесеної до сфери управління ДАЗВ.

2. Спеціальні дозволи юридичним та фізичним особам (далі - суб'єкти діяльності) видає ДАЗВ.

3. Для отримання спеціального дозволу на провадження окремого виду діяльності суб'єкт діяльності подає до ДАЗВ заяву за формою згідно з додатком 1.

4. У заяві зазначаються:

відомості про заявника: для громадянина - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання; для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження;

вид діяльності, на який заявник має намір отримати спеціальний дозвіл;

термін дії спеціального дозволу.

5. Суб'єкти підприємницької діяльності до заяви додають такі документи:

громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності - копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
юридичні особи - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

6. ДАЗВ приймає рішення про видачу спеціального дозволу або про відмову в його видачі протягом не більш як 30 днів з дня отримання заяви та відповідних документів. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником умов і правил провадження певного виду діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

7. Спеціальний дозвіл видається за формою згідно з додатком 2. Бланки спеціального дозволу виготовляються друкарським способом.

8. У спеціальному дозволі зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або найменування і місцезнаходження суб'єктів діяльності;
вид діяльності, на яку видається спеціальний дозвіл;
місце провадження діяльності;
особливі умови та правила провадження виду діяльності;
номер реєстрації спеціального дозволу;
дата видачі і термін дії спеціального дозволу.
Спеціальний дозвіл підписується Головою ДАЗВ і скріплюється печаткою. { Абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }
Передача спеціального дозволу іншим юридичним і фізичним особам забороняється.
Термін дії спеціального дозволу встановлюється ДАЗВ.
Дія дозволу поширюється на всю територію, віднесену до сфери управління ДАЗВ, якщо інше не обумовлено в дозволі.
У разі потреби ДАЗВ затверджує інструкції щодо умов і вимог провадження окремих видів діяльності та контролю за їх дотриманням.
Спеціальний дозвіл видається не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про його видачу.
Видача дозволів проводиться безкоштовно.

У видачі спеціального дозволу може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду діяльності відповідно до умов зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. У рішенні про відмову у видачі спеціального дозволу, який видається заявнику у письмовій формі у термін не пізніш як 30 днів з дня отримання заяви, зазначаються підстави відмови.

9. Продовження дії спеціального дозволу провадиться у порядку, встановленому для його отримання.

10. У разі втрати спеціального дозволу суб'єкт діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це ДАЗВ та подати заяву про видачу дубліката спеціального дозволу.

Дублікат спеціального дозволу видається суб'єкту діяльності у 20-денний термін після подання відповідної заяви.
У цьому разі на бланку спеціального дозволу у правому кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.
У видачі дубліката спеціального дозволу може бути відмовлено у разі порушення терміну подання заяви про його видачу, виявлення розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві і зазначеними у книзі обліку виданих спеціальних дозволів.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається заявнику в письмовій формі у 20-денний термін після подання відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.

11. Спеціальний дозвіл підлягає переоформленню у разі зміни:

місцезнаходження, а також найменування юридичної особи;
відомостей, зазначених у спеціальному дозволі, виданому громадянину.
Для переоформлення спеціального дозволу суб'єкт діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання змін подати заяву на переоформлення спеціального дозволу із зазначенням цих змін та копії документів, що підтверджують такі зміни.
Переоформлення спеціального дозволу проводиться протягом 20 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для його видачі. До здійснення цього переоформлення діє раніше виданий спеціальний дозвіл.
У разі прострочення суб'єктом діяльності терміну подання заяви про переоформлення спеціального дозволу він підлягає оформленню в порядку, встановленому для його видачі.

12. ДАЗВ має право зупинити дію спеціального дозволу у разі:

порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу;
невиконання умов спеціального дозволу суб'єктом діяльності у визначений ДАЗВ термін.
У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення дії спеціального дозволу, ДАЗВ приймає рішення про поновлення його дії.

ДАЗВ має право анулювати спеціальний дозвіл у разі:
виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу спеціального дозволу чи в документах, що додаються до неї;
передачі суб'єктом діяльності спеціального дозволу іншій особі;
повторного або грубого порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу.
Спеціальний дозвіл вважається анульованим з дати прийняття рішення про його анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта діяльності.
Мотивоване рішення про зупинення дії або його анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта діяльності у 5-денний термін.

13. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, його дубліката, а також переоформлення, зупинення дії спеціального дозволу або його анулювання може бути оскаржено суб'єктом діяльності відповідно до законодавства.

14. ДАЗВ веде книгу обліку спеціальних дозволів за формою згідно з додатком 3.

Діловодство з питань видачі спеціальних дозволів здійснюється ДАЗВ окремо щодо кожного суб'єкта діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер спеціального дозволу. У справі вміщуються всі документи, подані для видачі спеціального дозволу (дубліката) та його переоформлення, а також відомості про суб'єкта діяльності.

Після закінчення терміну дії спеціального дозволу чи у разі його анулювання матеріали зберігаються в ДАЗВ.

15. Контроль за дотриманням суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу здійснюється ДАЗВ.

{ Абзац другий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }

 

Зразок

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на отримання спеціального дозволу на провадження
окремих видів діяльності на території зони відчуження
і зони обов'язкового (безумовного) відселення

Заявник __________________________________________________________
                        (найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон,

__________________________________________________________________
                            прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;

__________________________________________________________________
                                  прізвище, ім'я та по батькові громадянина, серія і

__________________________________________________________________
                            номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

просить видати спеціальний дозвіл на провадження такого виду діяльності:

__________________________________________________________________

Термін дії спеціального дозволу, що пропонується

заявником ________________________________________________________

З порядком отримання спеціального дозволу, умовами і правилами
проведення робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

Підпис заявника _______________ "___" _____________ 20__ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 20__ р. N _________

____________________
(посада особи, яка

____________________    ____________    ______________________
         прийняла заяву)                       (підпис)                    (ініціали та прізвище)

   МП


Зразок

Додаток 2
до Порядку

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ
ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N ___

Виданий __________________________________________________________
                                       (найменування, місцезнаходження юридичної особи;

__________________________________________________________________
                                         прізвище, ім'я та по батькові громадянина,

__________________________________________________________________
                                                              місце проживання)

на право провадження діяльності __________________________________
                                                                                                       (вид)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Місце провадження діяльності _____________________________________

Особливі умови та правила провадження виду діяльності

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата видачі "___" ______________ 20__ р.

Термін дії спеціального дозволу ____________________

____________________

____________________    ____________    ______________________
         (посада)                                   (підпис)                    (ініціали та прізвище)

  МП

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 669 ( 669-2011-п ) від 22.06.2011 }


Зразок

Додаток 3
до Порядку

КНИГА
обліку спеціальних дозволів, виданих на здійснення
окремих видів діяльності на території зони відчуження
та зони безумовного (обов'язкового) відселення

№ з/п

Реєстра ційний номер спеціального дозволу та дата його видачі

Види діяльності, на які видається спеціальний дозвіл

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина або найменування юридичної особи

Юридична адреса суб'єкта діяльності, телефон

Організаційно-правова форма

Термін дії спеціального дозволу

Відмітка про продовження дії спеціального дозволу

             

припинення та анулювання

поновлення дії

переоформлення

видача дубліката