Наказ ДАЗВ України від 5 липня 2011 року №27 «Про забезпечення доступу до публічної інформації»

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail: azo@mns.gov.ua


 

НАКАЗ

«5» липня 2011 року

№27

Про забезпечення доступу
до публічної інформації

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 р. N 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади  доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», зважаючи на те, що Державне агентство України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення його діяльності та перебуває у його володінні

НАКАЗУЮ:

1. Визначити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55 А, кім. 418 –А.

2. Затвердити форму запиту на інформацію (додаток 1), порядок складення та подання запитів на інформацію (додаток 2) та порядок опрацювання запитів на інформацію в ДАЗВ (додаток 3).

3. Сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті форму запиту на інформацію, порядок складення та подання запитів на інформацію та порядок опрацювання запитів на інформацію в ДАЗВ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДАЗВ Бобра Д.Г.

 

Голова В. Холоша


Додаток 1icon

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник
інформації _________________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування розпорядника інформації)

Запитувач _________________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________________________________________
                                                                          прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                  поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
___________________________________________________________________________________________________
                                                          (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу __________________________________________________________________________________
                                                                     (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______________________________________________________________________________

телефаксом ________________________________________________________________________________________

за телефоном _______________________________________________________________________________________

____________    _______________
         (дата)                         (підпис)

Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні _________________________________________________________________________________________,
                                                                        (найменування розпорядника інформації)
розміщена на веб-сайті_____________________________________________________________________.
                                                                         (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)
2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу_________________________________________________________________________;
                                                                              (поштова адреса розпорядника інформації)
на електронну адресу______________________________________________________________________;
                                                                                (електронна адреса розпорядника інформації) телефаксом_______________________________________________________________________________;
                                                                                 (номер телефаксу розпорядника інформації)
за телефоном______________________________________________________________________________.
                                                                                 (номер телефону розпорядника інформації)

 

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію в Державному агентстві України
з управління зоною відчуження

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає ДАЗВ або яка розміщується на офіційному веб-сайті ДАЗВ.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадовій особі, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ДАЗВ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ПОРЯДОК
опрацювання запитів на інформацію в Державному агентстві України
з управління зоною відчуження

1. Цей Порядок визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в Державному агентстві України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ України).

2. Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Державного агентства (далі – сектор інформаційного забезпечення) у день надходження письмового запиту на інформацію реєструє його у спеціально заведеному для цього журналі обліку запитів на інформацію та передає невідкладно керівництву ДАЗВ України на розгляд для отримання резолюції. Копія такого запиту на інформацію залишається у секторі інформаційного забезпечення.

3. Проект відповіді, завізований керівником сектору інформаційного забезпечення, разом з оригіналом запиту та інформаційними матеріалами передається на підпис керівництву, після чого готується та надсилається відповідь запитувачу. Загалом строк, протягом якого має бути надана відповідь запитувачу, встановлюється відповідно до пунктів 5, 6, 7 та 9 приміток форми запиту на інформацію (див. додаток 1 до наказу ДАЗВ України від 05.07.2011 № 27).

4. Відповіді або резолюції до запитів підписуються невідкладно.

5. Запити на інформацію, що надійшли електронною поштою, факсом, телефоном, реєструються у журналі обліку запитів на інформацію, який ведеться сектором інформаційного забезпечення. У разі неможливості надати запитувачу відповідь невідкладно, її підготовка здійснюється відповідно до пункту 3 цього документа.

6. У разі коли сектор інформаційного забезпечення не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, він надає відповідні пропозиції керівництву ДАЗВ України, отримує резолюцію керівництва та надсилає оригінал запиту на інформацію її розпоряднику, з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

7. Відмова у задоволенні запиту може бути у випадках, передбачених у пункті 10 приміток форми запиту на інформацію (див. додаток 1 до наказу ДАЗВ України від 05.07.2011 № 27).

8. Відповідальність за достовірність підготовлених та наданих запитувачу інформаційних даних несе розпорядник інформацї, який нею володіє.