ПОЛОЖЕННЯ про Науково-технічну раду Державного агентства України з управління зоною відчуження

Дата публікації . Друк

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду
Державного агентства України з управління зоною відчуження

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – НТР) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ), яка утворюється з метою формування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах діяльності у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення, а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та світової науки, наукових і науково-технічних розробок.

1.2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Положенням про ДАЗВ України, наказами ДАЗВ України та цим Положенням.

1.3. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.

1.4. Рішення НТР виробляється її членами колективно з урахуванням останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і досвіду провідних вчених та спеціалістів, які запрошуються на засідання НТР або залучаються до її роботи як експерти.

1.5. В інтересах забезпечення комплексності аналізу питань і об'єктивності прийнятих рішень НТР здійснює свою діяльність спільно із науковими установами, структурними підрозділами апарату ДАЗВ, Національною академією наук України (далі – НАН України) та Міністерством екології та природних ресурсів України.

2. Основні завдання НТР

2.1. Консультаційне, наукове та експертне забезпечення діяльності ДАЗВ України при підготовці рішень з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сферах діяльності у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

2.2. Розгляд та внесення пропозицій і рекомендацій щодо розвитку наукових напрямків і технологій, визначення перспективної тематики досліджень, пріоритетності у фінансуванні наукових програм, можливості їх реалізації; залучення досягнень вітчизняної і зарубіжної науки.

2.3. Розгляд проектів державних цільових програм, прогнозних і програмних документів соціально-економічного та науково-технічного розвитку (в межах компетенції).

2.4. Розгляд наукових рекомендацій та експертних висновків з питань формування прикладних досліджень, розподілу та освоєння бюджетних та позабюджетних коштів і технічних ресурсів, рівня проведення завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2.5. Здійснення науково-технічної та економічної оцінки розробок на різних стадіях виконання, які фінансувались за рахунок коштів державного бюджету в рамках державних і галузевих цільових та науково-технічних програм, виконавцем або співвиконавцем яких є ДАЗВ України, та визначення шляхів їх впровадження.

2.6. Розгляд пропозицій щодо проведення наукових досліджень, розподілу виділених бюджетних асигнувань на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

3. Структура та склад НТР

3.1. Головою НТР є Голова ДАЗВ України.

3.2. До складу НТР входять Голова НТР, перший заступник Голови, заступник Голови, секретар та члени НТР. Склад НТР затверджується наказом ДАЗВ.

3.3. До складу НТР можуть входити фахівці з питань державного управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення. Особа, яка є кандидатом у члени НТР, повинна мати значний досвід діяльності у відповідній сфері.

3.4. Рішення про включення до складу НТР приймається Головою ДАЗВ. Виведення зі складу НТР здійснюється за рішенням Голови ДАЗВ відповідно до цього Положення, на підставі відповідної заяви особи або за поданням заступників Голови НТР.

4. Організація роботи НТР

4.1. Основною формою роботи НТР є засідання. Планові засідання НТР проводяться не менш одного разу на рік. Позапланові засідання НТР, у разі необхідності, скликаються з ініціативи Голови НТР.
Місце проведення засідань НТР визначає Голова.
Про порядок денний засідання і дату його проведення члени НТР повідомляються письмово, факсограмою або електронною поштою заздалегідь.
У разі неможливості взяти участь у засіданнях члени НТР своєчасно повідомляють про це Голову НТР або його заступника.

4.2. Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.3. За рішенням Голови НТР до участі в роботі НТР можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади, підприємств та установ, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

4.4. План роботи НТР формується згідно з пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДАЗВ України, які погоджуються заступником Голови НТР і затверджуються Головою НТР.

4.5. Рішення НТР приймаються більшістю голосів у присутності не менш двох третин членів НТР.
Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення НТР та протоколи засідань підписуються Головою НТР або заступником Голови НТР, який проводив засідання, та секретарем НТР.

4.6. Рішення НТР мають рекомендаційний характер.
У разі необхідності для виконання рішень, прийнятих НТР, видається наказ ДАЗВ України.
Проект наказу щодо виконання рішення НТР у 10-денний строк готується секретарем НТР.

4.7. Матеріали з розгляду питань, що вносяться на засідання НТР, та їх результати розміщуються на офіційному веб-сайті ДАЗВ України.

5. Забезпечення діяльності ДАЗВ України

5.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТР здійснюється ДАЗВ України.

5.2. Робота НТР висвітлюється на веб-сайті ДАЗВ та в інших засобах масової інформації.