Наукова-технічна рада ДАЗВ

ПРОТОКОЛ №1 засідання науково-технічної ради

18 жовтня 2013 року  м. Київ

Засідання проводив Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження, голова НТР В. Холоша
Секретар - О. Кравченко

Присутні:
члени НТР: Байбузенко Т.Ю., Бондаренко О.О., Бондарьков М.Д., Золотоверх В.М., Кашпаров В.О., Михайлець О.А., Мельниченко В.П., Туркевич О.Б.

Запрошені: Осипенко А.П., доцент кафедри теоретичної фізики
(відділення фізики ядра і елементарних частинок) Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"; Машков О.А., проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління; Темний Р.Г., заступник директора Державного спеціалізованого підприємства «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (далі - ДСП «ЦППРВ») з наукової роботи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд комплексних тем наукових досліджень у рамках майбутньої науково-виробничої співпраці, запропонованих Державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет", та надання рекомендацій стосовно доцільності їх виконання.
2. Про розгляд науково-дослідних робіт, запропонованих Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
3. Про організацію планування наукових досліджень у зоні відчуження (із залученням наукових установ України).
4. Про різне.

СЛУХАЛИ:
1. Про доцільність виконання комплексних тем наукових досліджень у рамках майбутньої науково-виробничої співпраці, запропонованих Державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет".
Доповідач - А. Осипенко

2. Про доцільність виконання науково-дослідних робіт, запропонованих Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
Доповідач - О. Бондаренко

3. Про необхідність організації планування наукових досліджень у зоні відчуження із використанням даних про роботи наукових установ України.
Доповідач - В.Холоша

ВИСТУПИЛИ:

1. З першого питання порядку денного:

1) Холоша В.І. запропонував розглянути детальніше пункт 22 комплексних тем наукових досліджень Ужгородського національного університету, який може бути цікавим для майбутньої науково-виробничої співпраці та відповідатиме Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженій розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 18 липня 2012 року № 535.

2) Кашпаров В. О. висловився, що не розуміє, які саме методи зменшать вплив іонізуючого випромінювання на населення при виконанні НДР за пунктом 22 комплексних тем наукових досліджень.

3) Мельниченко В.П. запропонував Ужгородському національному університету розглянути можливість розробки теми «Шкідливі чинники, що впливають на персонал, який працює у зоні відчуження, та персонал ДСП «ЦППРВ», який безпосередньо займається поводженням з радіоактивними відходами» та надати пропозиції щодо атестації робочих місць як підприємств зони відчуження, так і ДСП «ЦППРВ» зокрема.

4) Машков О.А. наголосив на необхідності оформлення науково- дослідних тем для розгляду на НТР.

2. З другого питання порядку денного:

1) Байбузенко Т.Ю. висловила думку про необхідність внесення до назви НДР «Розвиток розподіленої комп’ютерної мережі ДАЗВ» уточнення про її екологічне спрямування;

2) з приводу НДР «Проведення комплексного скринінгу території України з метою розробки пропозицій стосовно вибору майданчиків для можливого створення геологічного сховища»:
Холоша В.І. та Кашпаров В.О. запропонували при виконанні НДР залучити (взяти на субпідряд) виконавців, які вже працювали за цією тематикою та мали позитивні результати;
Байбузенко Т. Ю. звернула увагу на необхідність погодження з відповідними регулюючими органами управління методики виконання НДР;
Холоша В.І. запропонував провести аналіз робіт, виконаних за цим напрямком, та додати його до першого етапу пункту 9 НДР;

3) з приводу НДР «Створення комплексних радіогідробіологічних наукових полігонів у зоні відчуження»:
Холоша В.І. запропонував проаналізувати доцільність створення нових полігонів у зоні відчуження та скоригувати назву та мету НДР відповідно до результатів аналізу;
Бондарьков М. Д. наголосив на необхідності визначення в НДР критеріїв створення полігонів (площа, розташування тощо);

4) з приводу НДР «Інтеграція систем моніторингу в зоні відчуження до державної системи моніторингу довкілля. Розробка відкритої довідково- інформаційної системи дозиметричної паспортизації населених пунктів та радіоекологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій»:
Холоша В.І. та Бондарьков М. Д. запропонували розглянути питання про можливість співпраці з Державною науково-дослідною установою «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» в частині розробки системи дозиметричної паспортизації населених пунктів та радіоекологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій;

5) з приводу НДР «Створення системи дистанційного навчання і професійної підготовки персоналу в сфері поводження з радіоактивними відходами і джерелами іонізуючого випромінювання»:
Холоша В.І. запропонував визначити метою НДР пілотний проект системи дистанційного навчання і професійної підготовки персоналу на базі Українського радіологічного учбового центру (далі - УРУЦ), адаптувати цю систему для навчання персоналу ДСП «ЦППРВ» та скоригувати назву НДР з урахуванням уточнення;

6) з приводу НДР «Розробка пропозицій з упорядкування екологічного законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління поводженням з радіоактивними відходами, моніторингу радіаційної безпеки»:
Холоша В.І. запропонував проаналізувати доцільність виконання цієї НДР.

3. З третього питання порядку денного:

1) Холоша В.І. висловив думку про необхідність розгляду тематик, які виконуються за профільним напрямком ДАЗВ, та розгляду результатів проведення затверджених НДР;

2) Кашпаров В.О. підтримав необхідність організації планування наукових досліджень та запропонував заслухати доповіді сторонніх організацій та установ, які виконують роботи за профільним напрямом ДАЗВ.

3) Бондарьков М.Д. висловив стурбованість стосовно можливості огляду НТР наукових тематик відповідно до законодавства про використання наукових досягнень.

4) Холоша В.І. висловив пропозицію розглянути Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління можливість виконання НДР за напрямком: «Використання НТР наукових досягнень в зоні радіоактивного забруднення» та сформулювати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства.

ВИРІШИЛИ:

1. Запропонувати Державному вищому навчальному закладу "Ужгородський національний університет" детально обґрунтувати пункт 22 запропонованих комплексних тем та розглянути пропозицію генерального директора ДК «УкрДО «Радон» - директора ДСП «ЦППРВ» стосовно виконання НДР за темою: «Вивчення шкідливих чинників, що впливають на персонал, який працює у зоні відчуження, та персонал ДСП «ЦППРВ», який безпосередньо займається поводженням з радіоактивними відходами».

2. Запропонувати Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління:

1) скоригувати назву НДР «Розвиток розподіленої комп’ютерної мережі ДАЗВ» у плані уточнення її екологічного спрямування;

2) провести аналіз виконаних робіт за напрямком, визначеним у НДР «Проведення комплексного скринінгу території України з метою розробки пропозицій стосовно вибору майданчиків для можливого створення геологічного сховища» та внести його до першого етапу пункту 9, взяти на субпідряд кваліфікованих виконавців, які займались даною тематикою, та погодити методику НДР з відповідними регулюючими органами управління;

3) провести аналіз доцільності створення нових полігонів у зоні відчуження та скоригувати назву та мету НДР «Створення комплексних радіогідробіологічних наукових полігонів у зоні відчуження» відповідно до отриманих результатів, зазначити в НДР критерії визначення полігонів;

4) розглянути в рамках НДР «Інтеграція систем моніторингу в зоні відчуження до державної системи моніторингу довкілля. Розробка відкритої довідково-інформаційної системи дозиметричної паспортизації населених пунктів та радіоекологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій» можливість співпраці з ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» в частині розробки системи дозиметричної паспортизації населених пунктів та радіоекологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій;

5) визначити метою НДР «Створення системи дистанційного навчання і професійної підготовки персоналу в сфері поводження з радіоактивними відходами і джерелами іонізуючого випромінювання» пілотний проект системи дистанційного навчання і професійної підготовки персоналу на базі УРУЦ та адаптувати цю систему для навчання персоналу ДСП «ЦППРВ»;

6) проаналізувати доцільність виконання НДР «Розробка пропозицій з упорядкування екологічного законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління поводженням з радіоактивними відходами, моніторингу радіаційної безпеки», зважаючи на неможливість виконання її у зазначені строки; 7) розглянути можливість виконання НДР за напрямком: «Використання НТР наукових досягнень в зоні радіоактивного забруднення» та сформулювати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства.

3. Розглянути на наступному засіданні НТР доповіді про виконання НДР, затверджених ДАЗВ, та доповіді про роботи, які виконуються іншими установами і пов’язані з Концепцією реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Голова В. Холоша
Протокол вів О. Кравченко

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію