Форма запиту на інформацію

Дата публікації . Друк

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації _________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування розпорядника інформації)

Запитувач _________________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________________________________________
                                                                    прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
__________________________________________________________________________________________________
                                                                   осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________________________________________
                                                                          поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
___________________________________________________________________________________________________
                                                             (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу __________________________________________________________________________________
                                                                                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______________________________________________________________________________

телефаксом ________________________________________________________________________________________

за телефоном _______________________________________________________________________________________

____________ ____________
 (дата)  (підпис)

Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні _________________________________________________________________________________________,
                                                       (найменування розпорядника інформації)
розміщена на веб-сайті_____________________________________________________________________.
                                                                              (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)
2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу_________________________________________________________________________;
                                                                                (поштова адреса розпорядника інформації)
на електронну адресу______________________________________________________________________;
                                                                      (електронна адреса розпорядника інформації) телефаксом_______________________________________________________________________________;
(номер телефаксу розпорядника інформації)
за телефоном______________________________________________________________________________.
(номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Завантажити форму запиту на інформацію в форматі .RTF.