ПОРЯДОК складення та подання запитів на інформацію в Державному агентстві України з управління зоною відчуження

Дата публікації . Друк

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію в Державному агентстві України 
з управління зоною відчуження

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає ДАЗВ або яка розміщується на офіційному веб-сайті ДАЗВ.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадовій особі, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ДАЗВ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.